પૂર્વ પ્રમુખશ્રીઓ
Past Presidents


સ્વ. શ્રી હીરજીભાઈ ખીમજીભાઈ ચૌહાણ
Late Shri Hirji Bhai Khimji Bhai Chauhan

1972-1977

સ્વ. શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ લિરભાઈ રાઠોડ
Late Shri Purushottam Bhai Lira Bhai Rathod

1978-1980

સ્વ. શ્રી વિજયસિંહ કુંઅરજીભાઈ રાઠોડ
Late Shri Vijaysinh Kunwerji Bhai Rathod

1981-1983

સ્વ. શ્રી હીરજી ભાઈ ખીમજી ભાઈ ચૌહાણ
Late Shri Hirji Bhai Khimji Bhai Chauhan

1984-1986

સ્વ. શ્રી વાલમજીભાઈ હીરજીભાઈ પરમાર
Late Shri Valamaji Bhai Hirji Bhai Parmar

1987-1995

સ્વ. શ્રીમતી ભાનુબેન જયરામ ચૌહાણ
Late Smt. Bhanuben Jairam Bhai Chauhan

1995-1997

સ્વ. શ્રી જતીનભાઈ રણછોડભાઈ ટાંક
Late Shri Jitin Bhai Ranchod Bhai Taunk

1997-1999

શ્રી ભરતભાઈ કાંતિલાલભાઈ સાવરિયા
Shri Bharat Bhai Kantilal Bhai Sawaria

1999-2002

શ્રી કાંતિલાલ જીવરામ જેઠવા
Shri Kantilal Jivram Bhai Jethwa

2002-2005

શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ વિશનજીભાઈ પરમાર
Shri Bhupendra Bhai Vishanji Bhai Parmar

2005-2008

શ્રી રણજિતભાઈ હરજીભાઇ પરમાર
Shri Ranjit Bhai Harji Bhai Parmar

2008-2011

શ્રી મણિલાલભાઈ કેશવજીભાઈ ચાવડા
Shri Manilal Bhai Keshavji Bhai Chawda

2011-2014

શ્રી કુંવરજીભાઈ રણછોડભાઈ ટાંક
Shri Kunverji Bhai Ranchod Bhai Taunk

2014-2017

શ્રી પ્રફુલ ભાઈ કેશવજી ભાઈ પરમાર
Shri Praful Bhai Keshavji Bhai Parmar

2017-2020