પ્રાદેશિક સમિતિ
Pradeshik SamitiPramukh: શ્રી બલરામભાઇ ત્રિકમજીભાઈ જેઠવા
Phone: 0283-6246511
Pratinidhi Count: 56
Pramukh: શ્રી મનોજભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ સોલંકી
Phone: 9825428100
Pratinidhi Count: 22
Pramukh: શ્રી હરગોવિંદભાઈ એચ ચૌહાણ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 21
Pramukh: શ્રી મનોજભાઈ દુર્ગાલાલ વેગડ
Phone: 9825225277
Pratinidhi Count: 15
Pramukh: શ્રી મોહનલાલ પરષોત્તમભાઇ રાઠોડ
Phone: 9824587236
Pratinidhi Count: 22
Pramukh: શ્રી વિનોદભાઈ લીલાધરભાઇ ચૌહાણ
Phone: 9879150113
Pratinidhi Count: 7
Pramukh: શ્રી ભવાનભાઈ ધરમશીભાઈ વેગડ
Phone: 9714397251
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી ધરમશીભાઈ પ્રાગજીભાઈ વાઢેર
Phone: 9712044933
Pratinidhi Count: 8
Pramukh: શ્રી જસવંતરાય માધવજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9429881904
Pratinidhi Count: 13
Pramukh: શ્રી દિલીપભાઈ કેશવલાલ ખોડિયાર
Phone: 9925265744
Pratinidhi Count: 7
Pramukh: શ્રી હસમુખલાલ દેવરામભાઇ રાઠોડ
Phone: 9427436359
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી હેમુભાઈ ભવાનભાઈ ચાવડા
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી પરષોત્તમભાઇ દેવરામભાઇ વેગડ
Phone: 9979322133
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી મણિલાલ પરષોત્તમભાઇ ચાવડા
Phone: 9725194609
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી પ્રભુરામ ગોવિંદભાઇ રાઠોડ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી રાજેશભાઈ ગોપાલભાઈ ચાવડા
Phone: 9825577787
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી અરવિંદભાઈ અમરશીભાઇ પરમાર
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી મુરજીભાઈ કરસનભાઈ ચૌહાણ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી હરિલાલ મુરજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી જયંતીલાલ પ્રાગજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9427250146
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી અનિલભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ ચાવડા
Phone: 9425204546
Pratinidhi Count: 56
Pramukh: શ્રી અંબાલાલ વીરજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9981834888
Pratinidhi Count: 12
Pramukh: શ્રી ખુશાલભાઈ પ્રેમજીભાઈ ચાવડા
Phone: 9406033559
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: ડૉ શ્રી નરેશભાઈ એચ ચાવડા
Phone: 9406085544
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી દીપકભાઈ જીવરામભાઇ ચાવડા
Phone: 8839312596
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી કુંદનલાલ રાઠોડ
Phone: 9981009869
Pratinidhi Count: 6
Pramukh: શ્રી રસિકલાલ સોલંકી
Phone: 9425523168
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી નાનાલાલ રઘુભાઇ ટાંક
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ કેશવજીભાઇ રાઠોડ
Phone: 9425202326
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી કિશોરે ડી. ચાવડા
Phone: 9425590239
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી હેમંતભાઈ નિર્ભયરામ ચાવડા
Phone: 9617003700
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી પ્રકાશભાઈ હીરજીભાઈ ટાંક
Phone: 9425237421
Pratinidhi Count: 11
Pramukh: શ્રી નારાયણભાઈ પુંજાભાઈ રાઠોડ
Phone: 9827177118
Pratinidhi Count: 20
Pramukh: શ્રી ઝવેરીભાઈ ચતુરભાઈ સોલંકી
Phone: 9425523961
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી સુરેશભાઈ રતિલાલ ચૌહાણ
Phone: 8817654105
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી રમેશ કુમાર પરમાર
Phone: 9406418547
Pratinidhi Count: 6
Pramukh: શ્રી કાંતિલાલ શિવલાલ વેગડ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 14
Pramukh: શ્રી રમેશભાઈ શિવજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 8889344117
Pratinidhi Count: 6
Pramukh: શ્રી યોગેશભાઈ મગનભાઈ ચાવડા
Phone: 9373129642
Pratinidhi Count: 17
Pramukh: શ્રી વાસુદેવભાઇ ભવાનભાઈ ટાંક
Phone: 9730128884
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી મહેન્દ્રભાઈ નાનાલાલ વરૂ
Phone: 9422128901
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી જગદીશભાઈ જયંતીલાલ ચૌહાણ
Phone: 07152-243226
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી મણિલાલ જખુભાઇ ચૌહાણ
Phone: 9767461518
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી ગોવર્ધનભાઈ વેલજીભાઇ વાઘેલા
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી હીરાભાઈ શિવજીભાઈ ટાંક
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી આનંદભાઈ ઉપેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9623348188
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: ડૉ શ્રી ધીરજલાલ ભીમજીભાઈ ચાવડા
Phone: 8888462999
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી નંદકિશોર દયારામભાઈ પરમાર
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ જાદવજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 8087562563
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી વિનોદભાઈ ધીરજભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9552848623
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી રમેશભાઈ ધરમશીભાઈ ચાવડા
Phone: 9423141307
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી રમેશભાઈ ગોવિંદભાઇ રાઠોડ
Phone: 9403901480
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ઘનશ્યામભાઈ નરોત્તમભાઇ ચાવડા
Phone: 9423245007
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ગોપાલભાઈ કેશવજીભાઇ રાઠોડ
Phone: 8087086300
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી પુષ્પેન્દ્રભાઈ નટવરલાલ ચૌહાણ
Phone: 9824091039
Pratinidhi Count: 15
Pramukh: શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ કાંતિલાલ ચૌહાણ
Phone: 9428521128
Pratinidhi Count: 16
Pramukh: શ્રી જે. ભાઈ વિશનજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9427241910
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી પરેશભાઈ ગોવિંદભાઇ ચૌહાણ
Phone: 9426635142
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી હિમ્મતભાઈ ગોપાલભાઈ યાદવ
Phone: 9725373101
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી મણિલાલ ભીમજીભાઈ વાઢેર
Phone: 9904461255
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી હરીશભાઈ દેવરામભાઇ પરમાર
Phone: 9428812517
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી પ્રવીણભાઈ પાચનભાઈ ચૌહાણ
Phone: 8511571382
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી પરેશભાઈ રમણીકલાલ ભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9835166565
Pratinidhi Count: 16
Pramukh: શ્રી મુકુંદભાઈ લાલજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9031140031
Pratinidhi Count: 6
Pramukh: શ્રી હેમેન્દ્ર માધવજી ચાવડા
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી કમલભાઈ પરષોત્તમભાઇ ચાવડા
Phone: 8858545545
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્રેમજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9431743799
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી રામજી નરસી ટાંક
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી બિપીનભાઈ મારૂ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ધીરજ શામજી ચૌહાણ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ડોલરરાય હરિલાલ રાઠોડ
Phone: 9270038743
Pratinidhi Count: 10
Pramukh: શ્રી ભાઇલાલ લખધીરભાઈ રાઠોડ
Phone: 9323785729
Pratinidhi Count: 6
Pramukh: શ્રી પ્રકાશભાઈ પ્રભુલાલ જેઠવા
Phone: 9422569350
Pratinidhi Count: 10
Pramukh: શ્રી પ્રકાશભાઈ જીવરામભાઇ ટાંક
Phone: 9822817131
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી હેમરાજભાઈ દામજીભાઇ સોલંકી
Phone: 9765482266
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી હીરાલાલ જયરામભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9922796999
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી મોહનભાઇ પ્રેમજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9423294943
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી હરીશભાઈ કલ્યાણજીભાઇ પરમાર
Phone: 7588108902
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી શિવલાલ કરસનભાઈ ચાવડા
Phone: 8764060339
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: ડૉ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જાદવજી ચૌહાણ
Phone: 9414168607
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી અરવિંદભાઈ ત્રિકમજીભાઈ ચાવડા
Phone: 9893400169
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી દિલીપભાઈ બાબુભાઇ ચાવડા
Phone: 9301545322
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી ભગવાનજીભાઈ નાનાલાલ ચૌહાણ
Phone: 9462317476
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી સંજયભાઈ નવીનભાઈ પરમાર
Phone: 9911584441
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી મોહનભાઇ પ્રાગજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9460612111
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી કિરીટભાઈ પુરૂષોત્તમભાઈ પરમાર
Phone: 9828888555
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી નટવરલાલ વાલમજીભાઈ વરૂ
Phone: 9861659483
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: ડો. શ્રી દેબેશ રાઠોર
Phone: 8260112121
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી દેવેન્દ્ર નવીનભાઈ રાઠોડ
Phone: 9861096096
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી વિનોદભાઈ મુળજીભાઈ વરુ
Phone: 9437234626
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી મોહનલાલ લાલજીભાઈ ટાંક
Phone: 9437146228
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી વિજયભાઈ વીરજીભાઈ રાઠોડ
Phone: 9178671701
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી ભગવાનભાઇ શિવલાલ રાઠોડ
Phone: 9437821432
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી પ્રકાશચંદ્ર દેવજીભાઈ ટાંક
Phone: 9778875521
Pratinidhi Count: 5
Pramukh: શ્રી વાસુદેવભાઇ રતિલાલ ચાવડા
Phone: 9937569310
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી ઘનશ્યામ ભાઈ ટાંક
Phone: 9861413940
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી રતિલાલ ધરમશીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9437203789
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી દિલીપકુમાર નરશીભાઈ ટાંક
Phone: 9861612905
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી રાજેશ પ્રશાંત રાઠોડ
Phone: 9437962231
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી હરિરામભાઇ દાનાભાઇ રાઠોડ
Phone: 9424707613
Pratinidhi Count: 15
Pramukh: શ્રી નરેશભાઈ રમણીકભાઇ ટાંક
Phone: 9425391738
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી લીલાધરભાઇ રતિલાલ પરમાર
Phone: 9425180938
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી નિર્ભયરામ કેશવજી રાઠોડ
Phone: 9300037905
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી કિરીટ દામોદરભાઈ ચાવડા
Phone: 9993379144
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી સુરેશભાઈ દેવરામભાઇ રાઠોડ
Phone: 9425843492
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી ખુશાલભાઈ હરિસિંહ રાઠોડ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી દેવજીભાઈ દામજીભાઇ ચૌહાણ
Phone: 9441737094
Pratinidhi Count: 9
Pramukh: શ્રી પરષોત્તમભાઇ લાલજીભાઈ પરમાર
Phone: 9949149816
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી હરીશભાઈ રામજીભાઈ પરમાર
Phone: 9848071541
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી અતુલભાઈ શિવલાલ ગોહિલ
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી મૂળરાજભાઈ રાઠોડ
Phone: 9849441432
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી જયંતીલાલ દેવરામભાઇ રાઠોડ
Phone: 9440968535
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી પ્રવીણભાઈ કેશવલાલ ચાવડા
Phone: 9440083512
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી નલીનભાઇ પ્રભુલાલ ચાવડા
Phone: 9884563564
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: ડૉ શ્રી કિશોરભાઈ છગનલાલ યાદવ
Phone: 9822072043
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી વિનોદ હસમુખ ચાવડા
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી વિસહરામ એલ પરમાર
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 5
Pramukh: શ્રી જીતેન્દ્ર ડી સોલંકી
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી વૃજલાલ પુરષોત્તમ ટાંક
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 2
Pramukh: શ્રી રમણીકલાલ કુંવરજી સોલંકી
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી રણજિત રામજી ટાઉનક
Phone: 0000000000
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી રવીન્દ્રભાઈ ટાંક
Phone: 9431303176
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી અમૃતલાલ જગમાલભાઇ પરમાર
Phone: 9661197700
Pratinidhi Count: 4
Pramukh: શ્રી મનોજભાઈ પ્રતાપભાઈ ચાવડા
Phone: 9934395002
Pratinidhi Count: 1
Pramukh: શ્રી મનોજભાઈ ગોવર્ધનભાઈ પરમાર
Phone: 9932810285
Pratinidhi Count: 3
Pramukh: શ્રી ઉત્તમભાઈ મોરારજીભાઈ ચૌહાણ
Phone: 9831046629
Pratinidhi Count: 3