ડિજિટલ વંશાવલી
Digital Vanshavali


વંશાવલીથી સમાજની ઓડખ

 

(૧) આપણો સમાજ એટલે કુલ 78 પ્રકારના વંશોના ગોઠીભાઈઓનો સમુહ.

(૨) આવું દરેક પ્રકારનું વંશ પોતાના કુળદેવી - દેવતાનું મંદિર પૃથક રૂપે ધરાવે છે. અર્થાત સમાજમાં કુલ 78 કુળદેવી - દેવતાના મંદિરો છે જે જે વિભિન્ન ગામો માં સ્તિથ છે.

(૩) બારોટોના ચોપડાઓ પ્રમાણે આવા 78 પ્રકારના વંશોની દરેકની પૃથકથી એક વંશાવલી પણ દોરવામાં આવેલી છે.

(૪) આવી દરેક વંશાવલીમાં સંબંધિત પ્રકારના વંશની 15 થી 25 પેઢીઓના વંશજોના નામોની નોંધ છે, બારોટોની ગણત્રી પ્રમાણે 20 પેઢી નો કાળ એટલે 450-500 વર્ષોનો સમયગાળો થાય.

(પ) આવી દરેક વંશાવલીમાં સંબંધિત પ્રકારના વંશના "મુળ - પુરૂષના" નામની નોંધ છે જેના સંતાનોના નામ પેઢી દર પેઢી નોંધેલા છે.

(૬) એક રીતે એમ કહી શકાય છે. કે આપણા સમાજનો દરેક જ્ઞાતિજન આવા કોઈ ન કોઈ "મુળ-પુરૂષની" સંતાન/વંશજ છે.

() અર્થાત આવી સમસ્ત 78 વંશાવલીઓના "વંશજોનો સમુહ" એટલે આપણો "શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ".

 

 

આવી સમસ્ત ૭૮ વંશાવલીઓનું સંકલન , સંરક્ષણ અને ડિજીટીકરણનું કાર્ય એક મહાઅભિયાન રૂપે "ડિજીટલ વંશાવલી સમિતિ" દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે.

 

સમિતિની રચના સન ૨૦૧૪માં નિમ્ન ઉદ્દેશોને અનુલક્ષીને કરવામાં આવેલ :-

મહાસભાના ધોરણે સમાજના દરેક વંશના ગોઠીભાઈ-સમુહથી તાલમેલ રાખી તેમની એતિહાસિક વંશાવલીના અભિલેખોનું સંકલન કરવું, તેમનું સંરક્ષણ કરવું અને આધુનિક ઢબે તેનું ડિજીટીકરણ કરવું.

"Genealogy" (અર્થાત Family Tree / વંશાવલી / આંબો) નું વૈજ્ઞાનિક રીતે અધ્યયન કરવું અને લુપ્ત થતી બારોટ-પ્રથાની માહિતિઓ સંગ્રહિત કરી, જ્ઞાતિજનોમાં DNA / Genes ની વૈજ્ઞાનિક રીતે સિદ્ધ સિદ્ધાંતોની વ્યવસ્થિત જાણકારી આપવી. મુખ્યરૂપે સમાનવંશ અંતરગત લગ્ન અથવા Cousin Marriages ના દુષ પરિણામોની જાણકારી સમાજમાં આપવી. આવા લગ્નોના પરિણામે ઉત્પન્ન સંતાનોમાં જન્મજાત વિકૃતિઓ, શારિરિક-માનસિક વિકલાંગતાની સંભાવનાઓ વધી જાય છે, તે બાબત સમાજમાં જાગૃતિ લાવવી.

વિભિન્ન વંશોના ગોઠીભાઇઓ જેઓ સંગઠિત નથી તેને સંગઠિત કરવાના પ્રયાસો કરવા. સમાજના દરેક વંશોના કુળદેવી-મંદિર-સ્થાનકોના સુવ્યવસ્થિત સંચાલન બાબત માર્ગદર્શન આપવું.

એતિહાસિક ગ્રંથ "કુમાર જ્ઞાતિ પ્રકાશ" અને "ઓડખ" માં નોંધેલ પૂર્વજોના નામોને સંકલિત વંશાવલીઓ સાથે મિલાન કરવું, અને તેમના વંશજોને આપણી જ્ઞાતિના "મુળવતનીનો" દરજો અપાવવો.

દરેક વંશોની ઓડખને "વંશાવલી-આધારિત" બનાવવી. દરેક વંશની સંકલિત વંશાવલીમાં લગભગ ૫૦૦ વર્ષો જુના નોંધેલ "મૂળ પુરૂષ" ના નામથી સંબંધિત વંશની ઓડખ બનાવવી.

વંશાવલીઓના ડિજીકરણ માટે આધુનિક ઢબે અને કાયમી રીતે, દરેક વંશોની વર્તમાન અને જુની પીઢીના નામો અન્ય વિભિન્ન માહિતિઓ સાથે પ્રદર્શિત થઈ શકે તે રીતે, એક વ્યવસ્થિત Software બનાવવો, જેથી ભવિષ્યમાં નિરંતર, મહાસભા ધોરણે આવું પ્રદર્શન થતું રહે.

KGKOne App માં "ડિજીટલ વંશાવલી સમિતિની" એક ટેબ બનાવી આવી દરેક માહિતિઓને સમાજ સમક્ષ રજુ કરવી.

 

ડિજિટલ વંશાવલી સમિતિ

Bharat Bhai Kantilal Bhai Sawaria,

Prabhari

9301825240

Shri Gaurav Harilal Bhai Chawda,

Sah Prabhari

9827116141
આંબા

ID No.: 1
Surname: RATHOD KAMDHAJIA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: UKEDA VASAN

ID No.: 2
Surname: RATHOD KAMDHAJIA (Deani Fadiue + Nagalpar)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: DEBHA

ID No.: 3
Surname: RATHOD KAMDHAJIA (Gadani-Pachani-Kanadi)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: ASO

ID No.: 4A
Surname: RATHOD KAMDHAJIA (TWO-in-ONE)
Village of Temple: MADHAPAR
Root Person: ASO

ID No.: 4B
Surname: RATHOD KAMDHAJIA (Pachani-Devalia Ambawara)
Village of Temple: MADHAPAR
Root Person: ASO

ID No.: 5
Surname: RATHOD KAMDHAJIA(Madhaparwara Ambo)
Village of Temple: KHEDOEI
Root Person: SAMANT

ID No.: 6
Surname: RATHOD BHALSOD
Village of Temple: KHAMBHARA
Root Person: VARJANG

ID No.: 7
Surname: RATHOD BHALSOD (Khambhara Ambo)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: VARJANG

ID No.: 8
Surname: RATHOD BHALSOD ANJARWARA
Village of Temple: ANJAR/DEVALIA
Root Person: DHANJI

ID No.: 9A
Surname: RATHOD KHARSANI
Village of Temple: ANJAR
Root Person: DUNGAR

ID No.: 10
Surname: RATHOD
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Devrajji(DHANETI)

ID No.: 11
Surname: RATHOD TRIKMANI
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: NESAL

ID No.: 12
Surname: RATHOD KAMDHAJIA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Samanta

ID No.: 13
Surname: RATHOD GHAMELIA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: samant

ID No.: 9B
Surname: SOLANKI KHARSANI
Village of Temple: ANJAR
Root Person: DEVRAJI

ID No.: 53A
Surname: SOLANKI CHACHAKIA + CHOTALIA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Pancha/Dosa

ID No.: 53B
Surname: SOLANKI CHACHAKIA + CHOTALIA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Pancha/Dosa

ID No.: 54
Surname: SOLANKI
Village of Temple: VIDI
Root Person: Devo

ID No.: 55
Surname: SOLANKI (3 in 1)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Savraj

ID No.: 56
Surname: SOLANKI
Village of Temple: MADHAPAR
Root Person: Devdas(DHANETI)

ID No.: 57
Surname: SOLANKI
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Naran

ID No.: 58
Surname: SOLANKI
Village of Temple: REHA
Root Person: Harbham

ID No.: 59
Surname: SOLANKI
Village of Temple: JAMBUDI
Root Person:

ID No.: 14A
Surname: CHAUHAN KACHA(KACHA)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: VELJI

ID No.: 14B
Surname: CHAUHAN KACHA(KACHA)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: GHELA

ID No.: 14C
Surname: CHAUHAN KACHA(KACHA)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: HARDAS

ID No.: 15
Surname: CHAUHAN KACHA
Village of Temple: NAGORE
Root Person: GANGDAS

ID No.: 16A
Surname: CHAUHAN KACHA(Main-JIVABAPA)(SIX IN ONE)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: JIVA

ID No.: 16B
Surname: CHAUHAN KACHA (Vidiwara)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Dayao

ID No.: 16C
Surname: CHAUHAN KACHA (Anjarwara)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Bhojo

ID No.: 16E
Surname: CHAUHAN KACHA (Madhaparwara)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Pancha

ID No.: 16F
Surname: CHAUHAN KACHA (Diveriawara)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Sana+Lakha

ID No.: 17
Surname: CHAUHAN PAKA
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Asha Vasta

ID No.: 18A
Surname: CHAUHAN PAKA (Gadpadarwara)(3 IN ONE)
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: Jaswant

ID No.: 18B
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA (Ambalal Family)
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: Jaswant

ID No.: 18C
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA (Ranchiwara)
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: Dhana

ID No.: 18D
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: BHARA

ID No.: 18E
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: AKHAI

ID No.: 18F
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: LIRA

ID No.: 18G
Surname: CHAUHAN PAKA SONGARA
Village of Temple: NAGALPAR/Devalia
Root Person: UKEDA

ID No.: 19
Surname: CHAUHAN PAKA (Savasiwara)
Village of Temple: REHA
Root Person: Sravan

ID No.: 20
Surname: CHAUHAN
Village of Temple: REHA
Root Person: Vasa

ID No.: 21
Surname: CHAUHAN
Village of Temple: KUKMA/Jambudi
Root Person: Gangdas

ID No.: 22
Surname: CHAUHAN
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Vargho

ID No.: 23A
Surname: CHAUHAN (Raghwani)(2 IN ONE)
Village of Temple: SENUGRA
Root Person: Naran

ID No.: 23B
Surname: CHAUHAN (Lakhani)
Village of Temple: SENUGRA
Root Person: Naran

ID No.: 24
Surname: CHAUHAN (Chovatia)
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Sagar

ID No.: 25
Surname: CHAUHAN
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Sagar

ID No.: 26
Surname: TANK SAPARIA(1)
Village of Temple: MEGHPAR KUMBHARDI
Root Person: Bhoja

ID No.: 27
Surname: TANK GHEDIA
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Varso

ID No.: 28
Surname: TANK BUDANIA
Village of Temple: MADHAPAR
Root Person: Rudo

ID No.: 29
Surname: TANK KESARIA KACHA
Village of Temple: KHAMBHARA
Root Person: Vasta

ID No.: 30
Surname: TANK BORADIA
Village of Temple: KHAMBHARA
Root Person: Lakha

ID No.: 31
Surname: TANK CHITRODA
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Jaisingh

ID No.: 32
Surname: TANK SAPARIA (2) (Tata + Rajmundri)
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Vargho

ID No.: 33
Surname: TANK SONELA
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Vasan

ID No.: 34
Surname: TANK CHHAPARIA
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Jasha

ID No.: 35
Surname: TANK (LAKHUBAPA SANTJI) + (Lalji & Vasta GOVIND)
Village of Temple: DEVALIA butbhavani
Root Person: Teja

ID No.: 36
Surname: TANK ABOCHA (3 in 1)
Village of Temple: SENUGRA
Root Person: Naran

ID No.: 37
Surname: TANK PATANIA
Village of Temple: BODKA/SENUGRA
Root Person: Virbhadra

ID No.: 38A
Surname: TANK KAKRECHA (JOINT TEMPLE with Chawda)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Gopal

ID No.: 38B
Surname: TANK KAKRECHA (Lalji Jagmal REHAWARA)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Dosa

ID No.: 39
Surname: PARMAR MAIYANI
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Lalji Maiyo

ID No.: 40
Surname: PARMAR (Kukma Ambo)
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Kajo(DHANETI)

ID No.: 41
Surname: PARMAR (Ranjitbhai -Kukma Ambo)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Kajo(DHANETI)

ID No.: 42
Surname: PARMAR MURANI (Devsibhai-Kukma Ambo)
Village of Temple: REHA
Root Person: Kajo(DHANETI)

ID No.: 43
Surname: PARMAR PEDUTARA (Adipur Families)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Vira Dada

ID No.: 44A
Surname: PARMAR PITHADMA (Hajapar Ambo) (TWO IN ONE)
Village of Temple: HAJAPAR
Root Person: Devanand

ID No.: 44B
Surname: PARMAR PITHADMA (Chandia + Lovaria)
Village of Temple: HAJAPAR
Root Person: Ranmal

ID No.: 45
Surname: VARU (Kacharani)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Devraj

ID No.: 46
Surname: VARU
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Akhai

ID No.: 47
Surname: VARU
Village of Temple: DEVALIA
Root Person:

ID No.: 48
Surname: VARU
Village of Temple: HAJAPAR
Root Person: Vaga

ID No.: 49
Surname: CHAWDA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Jago

ID No.: 50
Surname: CHAWDA (Chandia Ambo)
Village of Temple: CHANDIA
Root Person: Vasan

ID No.: 51
Surname: CHAWDA GATRADAMA (Chandia Ambo)
Village of Temple: CHANDIA
Root Person: Vasan

ID No.: 52
Surname: CHAWDA BHIM (Joint Temple with Tank Kankrecha)
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: DEVA

ID No.: 60A
Surname: JETHWA GOLA (Main)(2 IN ONE)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Karan(DHANETI)

ID No.: 60B
Surname: JETHWA GOLA (Bhagat ni akai)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Padam

ID No.: 60C
Surname: JETHWA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: UKEDA

ID No.: 60D
Surname: JETHWA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: RAJA

ID No.: 60E
Surname: JETHWA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: MORAR

ID No.: 61
Surname: JETHWA GOLA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Pancha

ID No.: 62
Surname: JETHWA PORIA
Village of Temple: NAGALPAR
Root Person: Gangji(DHANETI)

ID No.: 63
Surname: GOHIL (Anjarwara)
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Rana Khimji

ID No.: 64A
Surname: GOHIL (Kukmawara)(2 IN ONE)
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Kachara

ID No.: 64B
Surname: GOHIL (Senugarwara)
Village of Temple: KUKMA
Root Person: Devo

ID No.: 65
Surname: GOHIL (KUKADIA)
Village of Temple: TUMSAR-NAGOR
Root Person: Devraj

ID No.: 66
Surname: WAGHELA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Jagmal

ID No.: 67
Surname: WAGHELA
Village of Temple: REHA
Root Person: Jagmal

ID No.: 68
Surname: VEGAD CHUDASAMA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Kanji

ID No.: 69
Surname: VEGAD CHUDASAMA
Village of Temple: MADHAPAR
Root Person: Kalani

ID No.: 70
Surname: VEGAD CHUDASAMA
Village of Temple: LOVARIA
Root Person: Dudo

ID No.: 71
Surname: VEGAD CHUDASAMA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Bhimji

ID No.: 72
Surname: SAWARIA-CHUDASAMA
Village of Temple: KUMBHARIA
Root Person: Hansraj(DHANETI)

ID No.: 73A
Surname: KHODIYAR CHUDASAMA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Mepa

ID No.: 73B
Surname: KHODIYAR CHUDASAMA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: DDDDD

ID No.: 74
Surname: PADHIYAR
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Raghav

ID No.: 75
Surname: MAKWANA
Village of Temple: ANJAR
Root Person: Jagaso

ID No.: 76
Surname: MARU
Village of Temple: DEVALIA
Root Person: Viram

ID No.: 77
Surname: YADAV
Village of Temple: HAJAPAR
Root Person: Punja

ID No.: 78
Surname: VADHER
Village of Temple: SENUGRA
Root Person: Devdas